Formularze PIT 2018

Poniżej prezentujemy aktualną listę formularzy PIT na rok 2018. Rozlicz z nami PIT za 2018 już teraz korzystając z odpowiedniego formularza PIT 2018. Lista najnowszych druków PIT na 2018!

Aktualne druki, formularze PIT 2018

Aktualne druki, formularze PIT 2018

Uwaga! Aby pobrać formularz, druk PIT 2018 wystarczy kliknąć w nazwę formularza i pobrać na pulpit.

PIT-14 Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

IFT-1 IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-16Z Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT-O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-28A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

PIT-28B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-40A 11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy

PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu

PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT-BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-TP Uproszczone sprawozdanie

PIT-Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

PIT-ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

SSE-A Wykaz udziałów w spółkach

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R-A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel