PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Gdzie pobrać druk PCC-3? Co to jest PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych? Jakie czynności cywilnoprawne wyłączone są od opodatkowania? Do kiedy trzeba złożyć deklaracje PCC w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych? Kto musi złożyć deklarację PCC-3?

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych

Jako obywatel naszego kraju jesteś zobowiązany do płacenia podatków w przypadku wielu transakcji zawieranych w codziennym życiu. Zobacz koniecznie kiedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych nim będzie za późno!

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:
– umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.
– umowy pożyczki,pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.
– umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.
– umowy dożywocia.
– umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.
– ustanowienie hipoteki.
– ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.
– umowy depozytu nieprawidłowego.
– umowy spółki.
2) zmiany tych umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
3) orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Gdzie pobrać druk PCC-3?

Deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 wypełnisz online pod tym linkiem: http://ppuslugi.mf.gov.pl/?link=PCC3 

lub pobierz PCC-3-deklaracja-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych

Do kiedy złożyć PCC-3?

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

1) od umowy sprzedaży:
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spół-
dzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
b) innych praw majątkowych – 1%;
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikają-
cych z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
mieszkalnym – 2%,
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%;
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2%
5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;
6) od umowy spółki – 0,5%.
7. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
a) jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił
wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych
rzeczy lub praw majątkowych;
b) jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
8. Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:
1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania
nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił
warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel