Ulga mieszkaniowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Ulga mieszkaniowa, co do zasady, przysługuje wszystkim podatnikom niezależnie od ich przynależności do grupy podatkowej ale aby z niej skorzystać należy spełnić kilka warunków, które przewidział ustawodawca. Osoba, która została obdarowana lub odziedziczyła mieszkanie bądź inną nieruchomość może ograniczyć wysokość podatku a w wielu przypadkach uniknąć całkowitego płacenia podatku korzystając z ulgi mieszkaniowej.

Mieszkanie i ulga na nie

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa – to ulga podatkowa w podatku od spadków i darowizn, która polega na pomniejszeniu wielkości podstawy opodatkowania. Ulga mieszkaniowa, co do zasady, przysługuje wszystkim podatnikom niezależnie od ich przynależności do grupy podatkowej, przynależność do grupy podatkowej decyduje jednak o zakresie warunków, jakie muszą oni spełnić w celu skorzystania z tej ulgi.

W jakiej sytuacji przysługuje ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa będzie Ci przysługiwała w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie (Art. 16. spadki i dar.)

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać wszystkie osoby, które nabyły własność rzeczy lub praw wskazanych w art. 16 ust. 1 Ustawa o podatku od spadków i darowizn, na podstawie wskazanych w tym przepisie tytułów nabycia zróżnicowanych w zależności do grupy podatkowej.

I grupa podatkowa
– dziedziczenia,
– zapisu zwykłego,
– zapisu windykacyjnego,
– dalszego zapisu,
– polecenia testamentowego,
– darowizny lub
– polecenia darczyńcy
II grupa podatkowa
– dziedziczenia,
– dziedziczenia,
– zapisu zwykłego,
– zapisu windykacyjnego,
– dalszego zapisu lub
– polecenia testamentowego
III grupa podatkowa
– dziedziczenia,
– dziedziczenia,
– zapisu zwykłego,
– zapisu windykacyjnego,
– dalszego zapisu lub
– polecenia testamentowego,
jeśli sprawowały opiekę nad wymagającym
takiej opieki spadkodawcą, na
podstawie pisemnej umowy z podpisem
notarialnie poświadczonym, przez co
najmniej dwa lata od dnia poświadczenia
podpisów przez notariusza

Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa polega na tym, że nie wlicza się do podstawy opodatkowania czystej wartości nabytych
rzeczy do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m² powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku
nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku
mieszkalnego lub lokalu ulga mieszkaniowa przysługuje stosownie do wielkości udziału (art. 16 ust. 1 u.p.s.d.).

Jak się liczy powierzchnię użytkową w uldze mieszkaniowej?

Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej
długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się (art. 16 ust. 4–5 u.p.s.d.).

Jakie warunki musi łącznie spełnić podatnik?

Podatnik musi spełnić pewne warunki łącznie aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej i do tych warunków należą zgodnie art. 16 ust. 2 u.p.s.d. :

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4 u.p.s.d.

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa
lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny
w formie aktu notarialnego;
3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego
lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami
przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania
podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od
dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają
jego zbycia przez okres 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego –
jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na
pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku
– jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania
podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie

Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 2-5 może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.

Sprzedaż nieruchomości a prawo do ulgi mieszkaniowej

Ustawodawca przewidział okoliczności, kiedy podatnicy mają prawo do zbycia mieszkania, nieruchomości z zachowaniem prawa do ulgi.  Sprzedając nieruchomość podatnik może zachować prawo do ulgi mieszkaniowej w przypadku, gdy wystąpią takie sytuacje, jak:
– trudne warunki materialne,
– zmiana miejsca pracy,
– choroba obdarowanego lub członków jego najbliższej rodziny.
– niewielka powierzchnia użytkowa mieszkania.

Co warto wiedzieć?

  1. Ulga mieszkaniowa obowiązuje w ustawie o PIT od 1 stycznia 2009
  2. Z ulgi mieszkaniowej możesz skorzystać jeśli poniesiesz wydatki na własne cele mieszkaniowe
  3. Sprzedając nieruchomość podatnik może zachować prawo do ulgi mieszkaniowej w określonych sytuacjach
  4. Sprzedaż mieszkania w ramach prowadzonej działalności uniemożliwia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej
  5. Ulgę mieszkaniową trzeba zadeklarować w PIT-39 do końca kwietnia

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel