Podatek od spadków i darowizn – kto płaci, a kto nie?

Podatek od spadków i darowizn – kto płaci, a kto nie? Już teraz możesz zobaczyć jakie panują zasady opodatkowania spadków i darowizn. Otrzymałeś spadek od rodziców? Zobacz czy musisz zapłacić należny podatek do swojego urzędu skarbowego! Jeśli otrzymałeś spadek, sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku.

Podatek od spadków i darowizn

Co to jest Podatek od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn – to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest z ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn ( Dz.U. z 2015 r. poz. 86, z późn.zm.).

Przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem od spadków i darowizn”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polskim lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Co nie podlega podatkowi od spadku lub darowizny?

1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;

3) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;

4) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;

5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;

6) nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.2)

Wysokość kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn

Jeśli nabyłeś spadek, którego wartość nie przekracza jednej z poniższych kwot to nie płacisz podatku od  spadku i darowizn.

1)dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej – 9.637 zł,

2)dla II grupy – 7.276 zł,

3)dla III grupy – 4.902 zł..

Podatek od spadków i darowizn termin złożenia deklaracji

Podatnicy zobowiązani są do złożenia zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika (dokonana w formie aktu notarialnego umowa darowizny, umowa nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie).

Termin złożenia zeznania podatkowego wynosi miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel