Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Kontakt do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra. Zobacz adres e-mail do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Szukasz numerów kont bankowych Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze?

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra – Najważniejsze informacje

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra

Adres Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra

Telefon do Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

(68) 456-09-00

Lubuski Urząd Skarbowy Zielona Góra – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

us871@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

. Rachunki  bieżące Urzędu do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:
1. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
38 1010 1704 0059 5922 2100 0000 NBP O/O Zielona Góra

2. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:

85 1010 1704 0059 5922 2200 0000 NBP O/O Zielona Góra
3. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
35 1010 1704 0059 5922 2300 0000 NBP O/O Zielona Góra
4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, w tym mandaty (in.d):
29 1010 1704 0059 5922 2700 0000 NBP O/O Zielona Góra
5. Numer rachunku bankowego dla PCC – Karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)
94 1010 0055 0200 8710 0007 0000 – NBP O/O Bydgoszcz

II. Numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego Lubuskiego Urzędu Skarbowego:
12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 – NBP O/O Zielona Góra

III. Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze:
Opłata skarbowa: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258

Strona internetowa Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/lubuski-urzad-skarbowy-w-zielonej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/ , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zakresem działania Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, objęte są następujące grupy podatników:
ze względu na charakter podmiotowy, gdy podatnik jest:

podatkową grupą kapitałową, o której mowa w art. 1a ustawy z 15.02.1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych,
bankiem,
zakładem ubezpieczeń,
jednostką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
jednostką działającą na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
oddziałem lub przedstawicielstwem przedsiębiorstw zagranicznych,
lub
ze względu na charakter przedmiotowy, gdy podatnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:
a) w roku podatkowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) albo
b) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiada udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
c) jest zarządzany bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
d) jako rezydent w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiada jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel