Kontrola podatkowa – Na czym polega?

Kontrola podatkowa – Na czym polega? Na czym polega kontrola podatkowa? Jakie prawa ma podatnik w związku z kontrolą podatkową? Co warto wiedzieć o kontroli podatkowej? Zobacz kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli podatkowej!

Kontrola podatkowa

Co to jest kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa – to czynność, której celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani podatnicy wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola ma zabezpieczyć dokumenty, zbadać księgi podatkowe, ustalić stan faktyczny w momencie rozpoczynania kontroli, uzyskać niezbędne na tym etapie wyjaśnienia. Kto może zostać skontrolowany w ramach kontroli podatkowej? W ramach kontroli podatkowej objęci są: podatnicy, płatnicy, inkasenci i następcy prawni.

Kto jest uprawniony do kontroli podatkowej?

Uprawnionymi podmiotami do przeprowadzenia kontroli podatkowej są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Donos jako podstawa wszczęcia kontroli podatkowej?

Warto mieć na uwadze fakt, że donosy składne przez obywateli nie obligują organów kontrolujących do automatycznego wszczęcia procedury kontrolnej.

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Osoby kontrolowane mogą, zgodnie z art. 281a o.p. w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej. Upoważniona osoba przez podatnika, płatnika, inkasenta oraz następcy prawnego jest uprawniona do działania w zakresie:

1) odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,

2) wyrażenia zgody o wszczęciu kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia

o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

3) odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

4) zakończenia kontroli podatkowej,

5) złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli,

6) wszystkich czynności kontrolnych.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Kontrola zostaje rozpoczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o kontroli podatkowej nie zostanie rozpoczęta to wówczas nie może rozpocząć się kontrola podatkowa bo wymagane jest ponowne zawiadomienie o kontroli przez organy podatkowe.

Co powinno zawierać zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej?

 1. a) oznaczenie organu;
 2. b) datę i miejsce wystawienia;
 3. c) oznaczenie przedsiębiorcy;
 4. d) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 5. e) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Kontrola podatkowa bez zawiadomienia podatnika

W niektórych sytuacjach organy kontrolujące nie muszą zawiadamiać podatnika:

 1. a) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej;
 2. b) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 3. c) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.);
 4. d) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.);
 5. e) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.);
 6. f) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 7. g) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

Wszczęcie kontroli podatkowej

Wszczęcie kontroli podatkowej rozpoczyna się dopiero po skutecznym doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej, która działa w imieniu przedsiębiorcy. Czynności kontrolne związane z kontrolą podatkową mogą być wykonywane przez pracowników, którzy mają przy sobie legitymację upoważniającą ich do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Co powinno zawierać upoważnienie do wszczęcia kontroli podatkowej?

 1. a) wskazanie podstawy prawnej;
 2. b) oznaczenie organu kontroli;
 3. c) datę i miejsce wystawienia;
 4. d) imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
 5. e) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
 6. f) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
 7. g) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
 8. h) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 9. i) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.

Miejsce kontroli podatkowej

Czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Jeżeli księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiązany jest zapewnić dostępność do ksiąg podatkowych w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności (art.285a §1).

Jakie uprawnienie mają organy podatkowe w czasie kontroli?

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

2) wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;

3) żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

4) żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

5) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

6) zabezpieczania zebranych dowodów;

7) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

8) żądania przeprowadzenia spisu z natury;

9) przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4;

10) zasięgania opinii biegłych.

11) Skorzystać z pomocy  lub asysty Policji, Straży Granicznej i straży miejskiej

Co warto wiedzieć?

 1. Kontrola podatkowa ma za zadanie sprawdzenia czy podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych
 2. Możesz wyznaczyć swojego reprezentanta na czas kontroli podatkowej
 3. Kontrola rozpoczyna się zawiadomieniem pisemnym
 4. W niektórych sytuacjach kontrola może się odbyć bez zawiadomienia
 5. Warto zapoznać się z uprawnieniami organów podatkowych w czasie kontroli
 6. Warto nie przeszkadzać podczas kontroli podatkowej

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel