Jak odliczamy w PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Jak odliczamy w PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne? Przedsiębiorco pamiętaj, że prowadząc działalność gospodarczą możesz uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne przy rozliczaniu swojej deklaracji PIT. Zobacz kto może skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne!

PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie w ramach, którego ubezpieczony ma możliwość skorzystania z państwowej służby zdrowia. W chwili obecnej składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r. nie może być niższa od kwoty 319,94 zł. (tj. 9% podstawy wymiaru składki)

Jak odliczamy w PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – ma prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok.

Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, a pozostałe 1,25% niepodlegające odliczeniu ani od podatku ani od dochodu, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu.

Kto może skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej?

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej mają osoby, które rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy opłacając kartę podatkową.

Treść przepisów ustawy o PIT, które mają zastosowanie w przypadku odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu
o kwotę:
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217):
a) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
b) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
– obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na
podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów
Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
2) składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika
lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy
wymiaru tej składki.
3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
4. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem że:
1) nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
2) składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji
Szwajcarskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo nie została odliczona
na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a;
3) istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych
umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji
podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne.

Odliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2018 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć 7,75% składki na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, pamiętając przy tym, że odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone przez przedsiębiorcę. W 2018 podatnik będzie uwzględniał przy odliczeniu w PIT za 2017 składki w wysokości : 1 x grudzień 2016 248,82 zł i 11 składek (za okres styczeń – listopad 2017) x 255,99 zł co umożliwi odliczenie w kwocie 3064,71 zł

Ważne!

Pamiętajcie, że warunkiem koniecznym aby móc odliczyć składkę płaconą na ubezpieczenie zdrowotne w swojej deklaracji PIT jest posiadania dowodów potwierdzających dokonanie wpłaty składki w postaci: dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu na rzecz ZUS itp.

Co warto wiedzieć?

  1. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia ubezpieczonemu skorzystanie z państwowej służby zdrowia
  2. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki lecz fizycznie można odliczyć maksymalnie 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych
  4. Odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  5. Jeśli chcesz odliczyć w PIT ubezpieczenie zdrowotne pamiętaj o dowodach wpłaty

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel