Czynny żal – Na czym polega i jak z niego skorzystać?

Pamiętaj, że nawet jeśli nie dopełniłeś obowiązków wobec urzędu skarbowego to możesz skorzystać z możliwości złożenia czynnego żalu i uniknąć konsekwencji karnych. Zobacz jakie warto podać powody w czynnym żalu do urzędu skarbowego, jak napisać uzasadnienie.

Czynny żal - Na czym polega i jak z niego skorzystać?

Co to jest czynny żal?

Czynny żal – dotyczy on przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego i wyłącza karalność
bezprawnego zachowania podatnika, sprawca taki „nie podlega karze” jeśli złoży czynny żal przed kontrolą urzędu skarbowego przyznając się do swojego wykroczenia.

Kogo dotyczy czynny żal?

Czynny żal dotyczy osób fizycznych, które naruszyły obowiązujące przepisy podatkowe i tym samym popełniły przestępstwo lub wykroczenia skarbowe i chcą o tym fakcie zawiadomić swój urząd skarbowym w celu uniknięcia odpowiedzialności karno-skarbowej.

Czynny żal – jakie dokumenty należy złożyć?

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego składa na piśmie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w którym jest zobowiązany zgodnie z art. 16 k.k.s., art. 16a k.k.s (czynny żal):

a) ujawnić wszystkie okoliczności czynu i osoby współdziałające w jego popełnieniu,

b) uiścić w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem.

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego składa prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiszcza, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Czynny żal – termin złożenia dokumentów

W każdym czasie, jednakże zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostanie złożone:

a) kiedy organ ścigania miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,

b) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba, że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem. Możliwość skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli, a także postępowania podatkowego, ale w tym ostatnim przypadku tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Czynny żal – opłaty

Złożenie czynnego żalu do urzędu skarbowego jest darmowe

Czynny żal do urzędu skarbowego – druk

Poniżej prezentujemy jak powinien wyglądać wzór wniosku o czynny żal, w większości przypadków wzory czynnego żalu są dostępne na stronach oficjalnych urzędów skarbowych jak np. tutaj http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-mielcu/zalatwianie-spraw/druki-do-pobrania

czynny-żal-wzór

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe

Przestępstwem skarbowym jest taki czyn zabroniony przez przepisy k.k.s., za który Kodeks
ten przewiduje karę grzywny w stawkach dziennych lub karę ograniczenia wolności albo karę
pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast taki czyn ujęty w k.k.s., za
który grozi grzywna określona kwotowo (art. 53 § 2 i 3 k.k.s.).

Co warto wiedzieć?

  1. Czynny żal umożliwia uniknięcie kary jeśli zrobimy go przed kontrolą US.
  2. Z czynnego żalu mogą skorzystać osoby fizyczne
  3. Czynny żal trzeba złożyć na piśmie
  4. Składając czynny żal nie ponosisz opłat
  5. Warto złożyć czynny żal i spać spokojnie

Written by 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.Kontakt ze mną: https://www.facebook.com/ZacharczukPawel